Ofertas de empleo


Director/a de finances i administració

País España
Provincia Barcelona - Barcelona
Fecha límite Inscripción 19/06/2024
Categoría Dirección y Coordinación, Gestión de Proyectos
% de respuesta: 84,35%
ENVIAR INTERÉS + información

Descripción

Descripción

Prohabitatge Som Llar és una entitat sense afany de lucre i independent, fundada l’any 1999, que persegueix prevenir i erradicar l’exclusió residencial i el sensellarisme a Catalunya des d'una perspectiva de gènere i de drets humans. L’entitat disposa del programa d'inclusió residencial que ofereix a persones i famílies en situació de vulnerabilitat un allotjament temporal o de llarga durada i un acompanyament en els processos d’autonomia (amb o sense suport socioeducatiu) en funció de les necessitats i de la millora de competències que es fixi com a objectiu en cadascun dels projectes o serveis.DESCRIPCIÓ GENERALLa persona que ocupa la posició de Director/a de Finances i Administració, en dependència de la Direcció General de l’entitat, formant part de l’equip de direcció i amb un equip a càrrec de 6 persones a qui coordina, elabora i fa el seguiment del pressupost de l’entitat, dels diferents projectes i de les inversions a fer. A més, lidera la realització de pressupostos per a la presentació a convocatòries públiques i la correcta justificació de les subvencions atorgades. També gestiona la comptabilitat, la tresoreria i duu a terme tasques vinculades amb aspectes fiscals i laborals.FUNCIONS I TASQUESElaborar i fer el seguiment del pressupost de l’entitat, dels diferents projectes, així com de les inversions a realitzar:Obtenint les dades necessàries, ajustant-les segons les previsions per a l’exercici següent (inflació, incorporacions de nou personal, etc.), confeccionant a partir d’aquelles el pressupost global de l’entitat i defensant-lo davant Direcció general i posteriorment la Junta directiva per a la seva aprovació.Fent el seguiment mensual del pressupost de l’entitat i analitzant i justificant les possibles desviacions.Preparant pressupostos per inversions a realitzar (p.e. ordinadors, impressores, vehicle, etc.), incloent diferents alternatives de finançament amb pros i contresGenerant el pressupost de cada projecte: costos de funcionament (lloguer, subministraments, etc.), costos de personal adscrit, amortitzacions i costos indirectes.Modificant quan escaigui pressupostos de projectes per venciment i renovació/ canvi de fonts de finançament.Duent a terme el seguiment mensual dels pressupostos de cada projecte, així com la seva compartició amb les diferents persones responsables, per a la correcta justificació de les desviacions que es puguin estar produint.Presentant a Direcció general les dades fonamentals del seguiment pressupostari mensual i propostes de millora quan escaigui. Liderar la realització de pressupostos per a la seva presentació a diferents convocatòries i la correcta justificació de les subvencions atorgades:Estant atent/a a la publicació de convocatòries interessants (recurrents o noves) per a l’entitat per a rebre finançament per a dur a terme els diferents projectes, per a la realització del pressupost econòmic preceptiu.Delegant en persones membres de l’equip la lectura de la documentació vinculada a cada convocatòria, per a què facin un primer pressupost.Supervisant el pressupost realitzat, consultant la documentació de la convocatòria i modificant el que escaigui.Treballant colze a colze amb la Direcció operativa per a tancar la versió final a incloure a la part econòmica de la convocatòria, tenint en compte el pressupost de projecte elaborat.Planificant i elaborant el calendari anual per a la justificació de les diferents convocatòries.Creant sistemes per automatitzar el bolcat de dades des de l’aplicació comptable per a poder agilitzar el procés de justificació.Assegurant-se que el personal tècnic va recopilant tota la documentació i informació de despesa de cada projecte des del seu inici, per a la seva justificació periòdica i final, garantint en tot moment la correcta imputació d’acord amb les normes de justificació i les directrius internes de l’entitat.Supervisant les justificacions econòmiques, memòries finals o intermèdies de les diferents convocatòries elaborades pel personal tècnic, vetllant pel compliment escrupolós dels terminis fixats.Rebent notes d’aclariment sobre les diferents convocatòries i requeriments sobre les justificacions i fent-les arribar a la persona tècnica corresponent. Gestionar la comptabilitat i tresoreria de l’entitat:Liderant l’equip de comptabilitat, tot organitzant la seva feina, des de l’atorgament d’autonomia i responsabilitat, resolent dubtes o incidències i aportant una visió global i tranversal d’organització a la seva feina.Vetllant per la realització d’una adequada comptabilitat.Extraient el màxim profit de l’aplicació comptable (A3) i la seva possible vinculació als CRM immobiliari i laboral.Generant una comptabilitat analítica, per projectes.Liderant el tancament comptable anual: estats financers, incloent balanços, comptes de resultats i fluxos de caixa.Coordinant l'auditoria financera, preparant els documents requerits i responent les preguntes de l’equip d’auditoria.Negociant amb entitats bancàries per aconseguir finançament per a la rehabilitació dels habitatges que s’adquireixen.Assegurant la correcta comptabilització dels pagaments associats als crèdits o altres formes de finançament.Muntant i fent seguiment del sistema de gestió de tresoreria de l’entitat.Supervisant que es realitza la conciliació continua dels comptes bancaris.Parametritzant el CRM immobiliari per al correcte seguiment de les aportacions de les persones usuàries. Dur a terme tasques vinculades amb temes fiscals i laborals:Garantint el compliment de la normativa fiscal.Revisant les declaracions periòdiques més habituals de diferents impostos (IVA, retencions IRPF, resums anuals, model 347, etc.)Responent requeriments de l’Agència Tributària o altres administracions fiscals.Mantenint interlocució fluida amb la gestoria que duu els temes fiscals de l’entitat.Automatitzant el pagament de les nòmines.Parametritzant el CRM laboral per a la correcta imputació de les despeses de personal per a la justificació de les subvencions. Realitzar altres tasques vinculades amb la Direcció de finances i administració:Muntant, revisant i seguint el quadre de comandament institucional, construint i avaluant els indicadors de control de gestió per aconseguir un funcionament eficient de l’activitat.Negociant quan escau amb proveïdors externs, com els de subministraments, asseguradores, auditories, seguretat, etc.Encarregant-se que les decisions preses a l’Equip de direcció, del qual en forma part, i que afecten la seva àrea, es duguin a terme en temps i forma.Coordinant-se amb altres responsables de l’entitat com la Directora de Gestió Immobiliària, la Directora Operativa i el Director de Gestió Organitzativa.Establint les bases de la col·laboració i redactant convenis per a la prestació de serveis per part de professionals externs.Conscienciant tot l’equip de l’entitat sobre les implicacions econòmiques de tot allò que fan per facilitar-ne el seguiment, l’automatització i la justificació de subvencions.Representant institucionalment l’entitat. Coordinar l’Equip tècnic:Generant un clima de confiança i afavorint la cohesió i el treball en col·laboració.Proposant una organització estructurada de treball i assegurant la comunicació de la informació clau per al bon funcionament de l’entitat.Acompanyant l’equip, a cada membre individualment i en grup, avaluant les seves competències força i les seves àrees de desenvolupament i acompanyant-les en el seu procés de millora contínua. REQUISITS FORMATIUS I D’EXPERIÈNCIA
  • Formació: universitària, preferentment en Econòmiques, Empresarials, Administració o Direcció d’empreses es valorarà formació específica ajustada al perfil descrit.

  • Es valorarà formació en gestió d’entitats no lucratives, relacions laborals

  • Experiència: 3 anys en lloc similar i molt valorable que ho sigui en el Tercer Sector, en Organitzacions d’Acció Social. CONDICIONS LABORALS
  • Jornada laboral: 38,5 hores setmanals.

  • Horari: 8h a 14h i dues tardes fins les 17h, de dilluns a dijous. Divendres fins a les 15h.

  • Contracte: indefinit, amb 5 mesos de període de prova.

  • Sou: entre 37.000 i 45.000 euros bruts/any en funció de l’ajust competencial

  • Lloc de treball: Barcelona, seu central de Prohabitatge.

  • Data d’incorporació prevista: a pactar amb la persona seleccionada. Tramesa de CV fins el 19 de juny de 2024. 

Perfil/Requisitos

* Coneixements elevats de comptabilitat financera (PGC) i analítica.* Coneixements econòmics i financers elevats.* Coneixements de gestió pressupostària.* Coneixements de gestió de tresoreria.* Coneixements de gestió de compres i aprovisionament de productes.* Coneixements de tècniques de gestió de processos.* Coneixements de quadres de comandament i indicadors.* Coneixements de fiscalitat.* Coneixements de gestió de subvencions (bases i justificacions).* Coneixements de nòmines i cotitzacions a la Seguretat Social.* Coneixements de programes d’acció social.* Coneixements de polítiques i recursos d’habitatge social.* Nocions de polítiques de gènere.* Dominar les llengües catalana i castellana.* Dominar informàtica a nivell usuari (ofimàtica, especialment full de càlcul).* Coneixements del programa comptable A3.


Competencias Analizar y resolver problemas, Iniciativa y autonomía, Flexibilidad, Capacidad para liderar iniciativas, Organización y planificación, Fiabilidad técnica y personal, Comunicación interpersonal, Trabajo en equipo, Diplomacia y “saber estar”
Nivel Consejo Directivo
Tipo de contrato Jornada completa
Duración Indefinido
Salario Entre 36.000 y 42.000 € bruto/anual
Estudios mínimos Formación Profesional Grado Medio
Experiencia mínima De 3 a 5 años
Fecha de inicio 03/06/2024
Fecha finalización de la actividad 30/06/2024
Nº de vacantes 1
Al pulsar en "Me interesa esta oportunidad", podrás enviar tu candidatura a la organización que ha publicado esta oportunidad.

  • Nº de personas candidatas en esta oportunidad: 7

El nº de personas candidatas refleja el total de personas que han escrito a la organización, desde la primera publicación de la oportunidad, a excepción de quienes no ha aceptado la organización por no cumplir los requisitos especificados.