Ofertas de empleo


Responsable de l’espai situa’t del prat de llobregat

País España
Provincia El Prat de Llobregat - Barcelona
Fecha límite Inscripción 18/01/2021
Categoría Atención Directa, Gestión de Proyectos
% de respuesta: 78,12%

Descripción

Descripción

Funcions :L ‘Espai Situa’t té com a finalitat facilitar l’apoderament, la recuperació i la ciutadania de les persones amb problemes de salut mental o risc de patir-ne, les seves famílies i altres persones del seu entorn afectiu.-  Les funcions pròpies vers a les persones usuàries:Atenció de les demandes d’infrmació:  infrmació, orientació i acompanyament per a les persones i les seves famílies sobre temes de salut mental de manera que la persona atesa pugui fer servir de la millor manera els recursos i serveis comunitaris al seu abast, posant en valor les seves pròpies capacitats i integrant-se al seu entorn. S’atén de manera individual, familiar o a petits grups, en funció de la demanda de manera coordinada amb els serveis municipals del Prat de Llobregat.Organització de frmacions: Planificació i rganització de formacions degudament validades i avaluades, adreçades a l’apoderament, la recuperació, la ciutadania o el suport mutu. Les funcions inclouen totes les tasques vinculades a la realització i organització de les formacions excepte la impartició de les mateixes que es duran a terme amb els propis tècnics/ques o amb voluntaris/es o agents externs, segons les prioritzacions establertes. Exemple: formacions PROSPECT, formacions per a moderadors/es de Grups de suport mutu...Enfrtiment de la xarxa associativa: afavrir l’enfortiment i coneixement de la xarxa associativa a Catalunya, i contribuir a generar canals de comunicació i coordinació per la seva visibilitat i la continuïtat de les persones ateses per les xarxes assistencials en entitats de la societat civil, promovent la seva participació democràtica per la millora de les normatives i polítiques de salut mental.Suprt a les activitats grupals-psicoeducatives dels centre sanitaris: Suprt a la difusió, seguiment i manteniment de formacions grupals o psicoeducatives realitzades per part dels serveis de salut (salut mental, primària, salut pública), destinades a afavorir l’autoconeixement, els coneixements en salut mental i les habilitats per resoldre dificultats tant a persones en primera persona com a familiars. Exemple: Programes multifamiliars, PROENFA, Klau de RE, formacions en recuperació.Prmoure el voluntariat vinculat al suport mutu. Realitzar activitats de prmoció del voluntariat vinculat al suport entre iguals, ja siguin familiars o persones en primera persona,  realitzar activitats de cura i de suprt a les persones voluntàries en activitats de suport mutu i de formació continuada.Cntribuir activament a la dinamització cmunitària en Salut Mental: cnjuntament amb les associacions de familiars i persones amb experiència pròpia, participar, fent suport als agents locals en la generació i manteniment d’espais de treball col·laboratiu en salut mental pel bon funcionament de les xarxes assistencials i la cobertura a les necessitats de les persones des del respecte als drets de les persones, i les seves famílies, promovent la participació activa de les persones.Actuacions del servei:Atenció a demandes d’ rientació i informació sobre drets, recuperació i acompanyament en salut mental.Seguiment dels cass, coordinacions amb altres serveis i reorientació cap als serveis pertinents a la xarxa i activació dels recursos necessaris, en funció de la demanda rebuda.Detecció, assessrament i registre de vulneracions de drets.Identificació, difusió i suprt a la creació d’ actius a la comunitat, en l’àmbit de la salut mental.Suport a la generació i manteniment d’ iniciatives de suport social en la comunitat, particularment grups d’ajuda mútua.Suport a la difusió de grups terapèutics o psicoeducatius organitzats pels serveis de salut mental, serveis socials de base o especialitzats i la seva coordinació amb la xarxa associativa i comunitàriaOrganització de formacions en apoderament, recuperació, ciutadania i promoció de la salut validades i avaluades.Suprt a la dinamització comunitària en salut mental en la identificació d’ actius, el reforç de la participació de les persones a la comunitat i ajudar a la interconnexió i relació entre recursos.Cnvocar i portar la secretaria tècnica dels espais de coordinació territorial, garantint la implicació de les associacions de persones amb experiència i familiars de territori.Creació i manteniment d’espais de suprt a les persones voluntàries o activistes que ofereixen suport mutu.Diagnòstic territrial de necessitats formatives i execució del pla de formació comunitàries (ex, formacions en moderació de GAMs, Programes PROSPECT, formació de professionals per a l’impartició de programes psicoeducatius, altres específiques).Acmpanyament al seguiment a les persones i famílies en situacions de major complexitat i mobilització de serveis pels casos de desatenció.Seguiment de l’evlució de les necessitats no cobertes per la xarxa i elaboració d’informes.Participació en el disseny i actualització, de manera cl·laborativa, d’accions, materials, formacions per l’apoderament, la dinamització comunitària i el suport mutu tant presencials com virtuals en base a les necessitats detectades especialment des de l ‘àmbit localGestió i manteniment de la base de dades d’atencins, i coordinació amb altres bases de dades vetllant pel compliment de la legislació en matèria de protecció de dades.Difusió del servei i dels resultats de les accins.Avaluació del servei i les activitats grupals realitzades, elabració d’informes.Realització de sl·licituds, justificacions i memòries pel finançament del servei.Participació en accins transversals de la federació SMC.Cordinació permanent amb la direcció de Serveis Socials Municipals.


Perfil/Requisitos

Requisits :Formació acadèmica:LLICENCIATURA O GRAU EN PSICOLOGIAFormació específica:-             Rehabilitació psicosocial.-              Paradigma de la recuperació-              Model d'Atenció Comunitària al Trastorn Mental Greu.-              Intervenció familiar.-              Serveis d'informació, orientació i assessorament.-              Apoderament.-              Tràmits i gestions administratives en l'àmbit social i sanitari.-              Inclusió Social.-              Dinamització de grups.Competències necessàries:·         Habilitats de comunicació assertives·         Capacitat d'escolta·         Sensibilitat interpersonal·         Capacitat de planificació i organització del treball·         Capacitat per al treball en equip.·         Automotivació.·         Capacitat d’adaptació als canvis.·         Capacitat de resolució de problemes.·         Capacitat d’identificar solucions creatives en situacions d’alta càrrega de treball.  Idiomes:-             Català: nivell mitjà-alt-              Castellà: nivell mitjà-alt-              Inglés: mitjà-alt, equiparable al AdvancedAltres  Valoracions:Es valorarà favorablement la residència o vinculació professional amb el territori en el qual se situa el lloc de treball.Es valora positivament disposar de vehicle propi i carnet de conduir.Condicions contractuals :·         Jornada : 20 Hores·         Contracte : temporal·         Categoria : Responsable Espai Situa’t·         Sou brut anual : 15.180,06 euros·         Sou brut mensual: 1084,29x14 pagues·         Horari : a determinar·         Data incorporació : principis de febrer·         Àmbit territorial : Prat de Llobregat Currículums fins :   DATA LIMIT DE REBUDA DE CV 18/01/2021 


Competencias Analizar y resolver problemas, Iniciativa y autonomía, Optimismo y entusiasmo, Capacidad para liderar iniciativas, Organización y planificación, Comunicación interpersonal, Trabajo en equipo
Nivel Empleado
Tipo de contrato Media jornada
Duración De 6 meses a 1 año
Salario Entre 12.000 y 18.000 € bruto/anual
Estudios mínimos Licenciado
Experiencia mínima Al menos 3 años
Fecha de inicio 13/01/2021
Nº de vacantes 1
Al pulsar en "Me interesa esta oportunidad", podrás enviar tu candidatura a la organización que ha publicado esta oportunidad.

  • Nº de personas candidatas en esta oportunidad: 0

El nº de personas candidatas refleja el total de personas que han escrito a la organización, desde la primera publicación de la oportunidad, a excepción de quienes no ha aceptado la organización por no cumplir los requisitos especificados.