Ofertas de empleo


Responsable del servei espai situa’t del prat de llobregat

País España
Provincia El Prat de Llobregat - Barcelona
Fecha límite Inscripción 11/09/2022
Categoría Atención Directa, Gestión de Proyectos
% de respuesta: 73,14%

Descripción

Descripción

MISSIÓ DEL LLOC DE TREBALLDesenvolupar les funcions pròpies com a responsable de L‘Espai Situa’t integrat dins de l’estructura municipal, que té com a finalitat facilitar l’empoderament, la recuperació i la defensa dels drets de les persones amb problemes de salut mental o risc de patir-ne, les seves famílies i altres persones del seu entorn afectiu.Promoure i facilitar el desplegament de l’estratègia local de promoció de la salut mental i el benestar emocional sota la direcció de l’àrea d’acció social i en coordinació amb les entitats de territori.FUNCIONSAtenció a les demandes d’informació: orientació i acompanyament per a les persones amb problemàtica de salut mental, les seves famílies i professionals sobre temes de salut mental, de manera que la persona atesa pugui fer servir de la millor manera els recursos i serveis comunitaris al seu abast, posant en valor les seves pròpies capacitats i integrant-se al seu entorn. S’atén de manera individual, familiar o a petits grups, en funció de la demanda, de manera coordinada amb els serveis i entitats de la xarxa comunitària del territori de referencia.Formacions: planificació i organització de formacions degudament validades i avaluades, adreçades a l’empoderament, la recuperació, la ciutadania i el suport mutu, així com cap a la cura i l’oferiment d’eines de gestió emocional a les persones que acompanyen (familiars i entorn proper). Les funcions inclouen totes les tasques vinculades a organitzar  i impartir les formacions. Exemple: formacions PROSPECT, formacions per a moderadors/es de Grups de suport mutu, grups de suport a persones cuidadores...Enfortiment de la xarxa associativa: afavorir el coneixement de la xarxa associativa a Catalunya, i contribuir a generar canals de comunicació i coordinació per a la seva visibilitat, i per a la continuïtat de les persones ateses per les xarxes assistencials en entitats de la societat civil, promovent la seva participació democràtica, i millorant així les polítiques públiques en salut mental.Suport a les activitats grupals-psicoeducatives i de recuperació dels centres sanitaris: difusió i seguiment de les accions grupals impulsades per part dels serveis de salut (salut mental, primària, salut pública), destinades a afavorir l’autoconeixement, els coneixements en salut mental i les habilitats per resoldre dificultats tant a persones en primera persona com a familiars. Exemple: Programes multifamiliars, PROENFA, Klau de RE, formacions en recuperació.Promoure el voluntariat vinculat al suport mutu: realitzar activitats de promoció del voluntariat vinculat al suport entre iguals, ja siguin familiars o persones en primera persona,  realitzar activitats de cura i de suport a les persones voluntàries en activitats de suport mutu i de formació continuada.Contribuir activament a la dinamització cmunitària en Salut Mental al territori de referència: conjuntament amb els actius del territori (les associacions de familiars i persones amb experiència pròpia, serveis, etc) participar en la generació i manteniment d’espais de treball col·laboratiu en salut mental per tal de detectar i donar cobertura a les necessitats de les persones implicades.Desenvolupar accions de gestió vinculades al seguiment i impuls de l’Estratègia local  i benestar emocionalCuidar , dinamitzar i mantenir la relació amb tots els implicats a l’Estratègia local de salut mental i benestar emocionalImpulsar, coordinar i dinamitzar  les reunions i xarxes vinculades a l’estratègia local de salut mental i benestar emocionalFacilitar eines i dur a terme les tasques que es derivin dels acords i projectes engegats des de l’Estratègia  a fi de facilitar el seu desenvolupamentACTUACIONS DEL SERVEI:Atenció a demandes d’rientació i informació sobre drets, recuperació i acompanyament en salut mental i benestar emocional.Seguiment dels casos, coordinacions amb altres serveis i reorientació cap als serveis pertinents a la xarxa. Activació dels recursos necessaris, en funció de la demanda rebuda.Detecció, assessrament i registre de vulneracions de drets i casos complexes.Acompanyament i seguiment a les persones i famílies en situacions de major complexitat.Identificació, difusió i suport a la creació d’ actius a la comunitat, en l’àmbit de la salut mental i el benestar emocional.Suport a la generació i manteniment d’ iniciatives de suport social en la comunitat, particularment grups d’ajuda mútua.Suport a la difusió de grups terapèutics o psicoeducatius organitzats pels serveis de salut mental, serveis socials de base o especialitzats i la seva coordinació amb la xarxa associativa i comunitàriaOrganització de formacions en empoderament, recuperació, ciutadania i promoció de la salut validades i avaluades.Suport a la dinamització comunitària en salut mental en la identificació d’actius, el reforç de la participació de les persones a la comunitat i ajudar a la interconnexió i relació entre recursos.Convocar i portar la secretaria tècnica dels espais de coordinació territorial, garantint la implicació de les associacions de persones amb experiència i familiars de territori.Creació i manteniment d’espais de suport a les persones voluntàries i/o activistes que ofereixen suport mutu.Diagnòstic territorial de necessitats formatives i execució del pla de formació (ex, formacions en moderació de GAMs, Programes PROSPECT, formació de professionals per a impartit programes psicoeducatius, altres específiques).Seguiment de l’evolució de les necessitats no cobertes per la xarxa i elaboració d’informes.Participació en el disseny i actualització, de manera col·laborativa, d’accions, materials, formacions per a l’empoderament, la dinamització comunitària i el suport mutu, tant presencials com virtuals, en base a les necessitats detectades, especialment des de l ‘àmbit localGestió i manteniment de la base de dades d’atencions, i coordinació amb altres bases de dades, vetllant pel compliment de la legislació en matèria de protecció de dades.Difusió del servei i dels resultats de les accions.Avaluació del servei i les activitats grupals realitzades, i elaboració d’informes.Realització de sol·licituds, justificacions i memòries pel finançament del servei.Participació en accions transversals de la federació SMC.Desplegar i dinamitzar espais de treball interprfessionals amb els diferents serveis especialitzats de salut mental i/o benestar emocional , serveis d’acció social i comunitaris,  entitats i ciutadania per a l’abrdatge dels reptes de l’estratègia.Redacció de les actes dels espais de treball així cm de les propostes o projectes plantejats per a donar resposta als reptes de l’estratègia.Redacció de ntícies, articles, i post per xarxes socials relatius a les accions desenvolupades des de l’estratègia , els seus espais de treball o dels projectes que se’n desprenguin.Cordinació i dinamització de la taula de salut mental comunitària del Prat de Llobregat.Redacció de la memòria i pla de treball vinculats a l’Estratègia.

Perfil/Requisitos

PERFIL PERSONAL I PROFESSIONALPersona amb actitud positiva i constructiva, amb esperit de millora i de treball en equip, organitzada i metòdica, amb capacitat per prendre decisions en el seu àmbit de responsabilitat i d’impartir formacions, així com de dinamitzar grups.Formació: Psicologia.  Experiència laboral mínima d’1 any en posicions similars.Coneixements experts i demostrables en salut mental, gestió de projectes, impartir formacions i dinamització comunitària.Coneixement del territori de referència: el prat de LlobregatIdiomes: Català nivell C---i desitjable anglès, nivell BDesitjable coneixement del funcionament d’organitzacions del tercer sectorCOMPETÈNCIESPersona orientada a resultats, flexible i amb capacitat de treball en equipAmb sensibilitat, consciència social i capacitat d’entendre la realitat de diferents col·lectius vinculats a l’àmbit de la salut mentalCapacitat de presa de decisions en el marc de les seves responsabilitatsPersona rigorosa en la seva acció diàriaAmb capacitat de gestionar les persones vinculades als projectes que desenvolupa, des del punt de vista professional i emocional.Innovació: proactivitat i capacitat d’aportar idees noves, pensar out of the box, tot tenint present el sector, i la missió de l’organització.Persona amb vocació de servei i amb capacitat de generar relacions de confiança amb diferents persones i entorns


Competencias Analizar y resolver problemas, Iniciativa y autonomía, Flexibilidad, Capacidad para liderar iniciativas, Organización y planificación, Fiabilidad técnica y personal, Comunicación interpersonal, Trabajo en equipo, Diplomacia y “saber estar”
Nivel Empleado
Tipo de contrato Jornada completa
Duración Hasta 6 meses
Salario Entre 24.001 y 30.000 € bruto/anual
Estudios mínimos Licenciado
Experiencia mínima Al menos 1 año
Fecha de inicio 03/10/2022
Nº de vacantes 1
Al pulsar en "Me interesa esta oportunidad", podrás enviar tu candidatura a la organización que ha publicado esta oportunidad.

  • Nº de personas candidatas en esta oportunidad: 47

El nº de personas candidatas refleja el total de personas que han escrito a la organización, desde la primera publicación de la oportunidad, a excepción de quienes no ha aceptado la organización por no cumplir los requisitos especificados.